HUURVOORWAARDEN

Artikel 1 Juridische verantwoordelijkheid van de verhuurder.


De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz. Evenmin kan de verhuurder verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van water of elektriciteit. De verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis tengevolge van vertraging.


Artikel 2 Reserveren en prijs.


Een reservering is geldig vanaf het moment, dat de verhuurder de vereiste aanbetaling heeft ontvangen.

Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van de woning, die hij heeft gehuurd.

De prijzen van de verhuurder zijn berekend in EURO'S en zijn per woning per week of andere periode, indien zo vermeld op de factuur. BTW is hier niet van toepassing. Kosten van maaltijden, dranken, enz. zijn nooit in de prijs inbegrepen. Bijkomende kosten, zoals eindschoonmaak, verbruikskosten, enz. zijn bij de woningomschrijving vermeld en zijn nooit bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.


Artikel 3 Betaling van de huurprijs.


Voor iedere reservering moet 50% van de huurprijs worden aanbetaald. Deze aanbetaling moet binnen 14 dagen na de factuurdatum door de verhuurder ontvangen zijn.

Het restant moet uiterlijk 6 weken voor de aanvang van het verblijf in de vakantiewoning door de verhuurder zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaats gevonden, zal de huurder een brief ontvangen met het verzoek het restant binnen 5 werkdagen te betalen. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 4 van toepassing. De verhuurder heeft dan tegelijkertijd het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden.

Indien de reservering minder dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient betaling van de volledige huurprijs per ommegaande plaats te vinden.

Na ontvangst van het restant van de huurprijs samen met de huurwaarborg, worden de reispapieren per ommegaande aan de huurder toegestuurd. Hierbij is alle noodzakelijke informatie betreffende routebeschrijving, adres en naam van de persoon, die de ontvangst regelt, evenals de "voucher", zijnde het bewijs van toegang tot de woning, die ter plekke aan degene, die de ontvangst regelt, moet worden overhandigd.  


Artikel4 Annulering door de huurder.


Elke annulering moet schriftelijk per aangetekende zending aan de verhuurder worden gemeld.

De verhuurder brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder:

Annulering meer dan 3 maanden voor de aanvang van de huurperiode: 100 euro.

  • Annulering tussen de 90e en de 60e dag voor de aanvang van de   huurperiode: 25% van de huur.
  • Annulering tussen de 59e en de 30e dag voor de aanvang van de huurperiode: 50% van de huur.
  • Annulering minder dan 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 100% van de huur.

Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkel restitutie plaats vinden.


Artikel 5 Annulering door de verhuurder.


Indien door onvoorziene omstandigheden de verhuurder een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en restitutie van aanbetalingen plaatsvinden.

Indien de annulering van de huurovereenkomst niet het resultaat is van overmacht, dan zal de verhuurder bovendien een extra bedrag van 20% van de huursom betalen, zijnde de gebruikelijke vergoeding voor schade en ongemak.


Artikel 6 Klachten en geschillen.


Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien deze niet binnen 48 uur na het in bezit nemen van de vakantiewoning telefonisch wordt gemeld en wordt gevolgd door een aangetekend schrijven. Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning iets ernstigs voordoet.

Indien de huurder weigert bezit te nemen van de vakantiewoning, omdat de staat van de woning niet overeenkomst met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met de verhuurder. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan moet hij de klacht door een ter zake kundige, een deurwaarder of een notaris laten verifiëren, teneinde een objectief oordeel te verkrijgen.

Het huidige contract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar het Belgische recht. Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Belgische kantongerecht.  


Artikel 7 Omschrijving.


Alle losbladige informatie of informatie op de Internet site van de verhuurder betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen is te goeder trouw verstrekt, op basis van gegevens van de eigenaar of geconstateerd naar aanleiding van controles ter plekke door de verhuurder.

Indien hierin een verandering plaats vindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, zal de verhuurder de huurder hierover informeren, doch dan kan de verhuurder hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

Indien, ondanks alles, de informatie betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair, het maximum aantal bewoners of de desbetreffende voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient de huurder de verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het één en ander kan herstellen.

Alle informatie betreffende toerisme en sportieve activiteiten is door derden verstrekt en valt buiten de verantwoordelijkheid van de verhuurder.


Artikel 8 Aankomst en vertrek.


De aankomst in een vakantiewoning vindt normaliter plaats tussen 16 en 19 uur, tenzij anders is overeengekomen. Het wordt aanbevolen om de avond voor vertrek telefonisch contact op te nemen met degene, die de ontvangst regelt, teneinde een precieze tijd en plaats af te spreken en om opnieuw te bellen, indien de afspraak gewijzigd moet worden tengevolge van onvoorziene omstandigheden. Indien deze procedure niet wordt gevolgd, kan de verhuurder niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet in bezit kunnen nemen van de woning op het moment, dat de huurder ter plekke arriveert.

De vakantiewoning moet uiterlijk om 10 uur verlaten worden op de dag van vertrek.  


Artikel 9 Maximum aantal bewoners.


In een vakantiewoning mogen niet meer dan 6 personen logeren (max.4 volwassenen), tenzij vooraf toestemming is verleend door de verhuurder.

Indien dit aantal overschreden wordt, kan degene, die de ontvangst regelt de toegang tot de vakantiewoning aan deze extra personen ontzeggen.

Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van degene, die de ontvangst regelt, toch extra personen in de woning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die, indien nodig, zal worden ingehouden op de waarborg.


Artikel 10 Huisdieren.


In de woning is het niet toegestaan om een huisdier mee te nemen, tenzij mits uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.


Artikel 11 Waarborg.


De waarborg ten belope van 250,00 Euro dient samen met het saldo van de huur te worden gestort op rekeningnummer 063-1935003-82

Dexia Bank te 9660 Brakel (België) op naam van Edwig en Christine De Loor-Dernacourt.

Deze waarborg zal binnen 2 weken na het verlaten van de woning worden teruggestort, eventueel onder aftrek van kosten voor het herstel van achteraf geconstateerde schade aan de woning.  


Artikel12 Bijkomende kosten.


Bij het einde van het verblijf dient de huurder de bijkomende kosten te regelen, die bij de omschrijving van de vakantiewoning zijn vermeld, zoals daar zijn verbruik van verwarming (winter en voorjaar), openhaardhout en eindschoonmaak.

De verblijfsbelasting is voor rekening van de verhuurder en is derhalve bij de huursom inbegrepen.


Artikel 13 Schoonmaak.


Het huis dient schoon en netjes te worden aangetroffen. Is dit niet het geval, dan moet dit onmiddellijk aan degene, die de ontvangst regelt gemeld worden, zodat deze het één en ander kan herstellen. Bovendien dient de huurder dit binnen 24 uur aan de verhuurder te melden

Bij het vertrek dient de huurder de woning schoon en netjes achter te laten, met bijzondere aandacht voor het sanitair, de keuken, het glaswerk en de vloer.Terug